Čistiaci prostiedok Fixinela

2.16 s DPH (1.80 bez DPH)

Objem: 500 ml
Váha: 600g
Cena za kus: 1,49 EUR bez DPH

Popis

Bezpečnostné informácie

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Upozornenie:
Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Dráždi oči a pokožku. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc:
Pri nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, udržovať ho v kľude (zabrániť fyzickej námahe vrátane chôdze). Kvapalný prostriedok s bieliacimi účinkami. Nepoužívajte na kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kožu, drevo, gumu.

. . Zákaz opakovaného použitia obalu!

Dráždivý.

Nebezpečný pre životné prostredie.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.5 kg