Nové produkty

UNDERCOVER 3-POSCHODOVÝ PERAČNÍK AVENGERS 18.90 s DPH (15.75 bez DPH)
UNDERCOVER 2-POSCHODOVÝ 3D PERAČNÍK SPIRIT 10.52 s DPH (8.77 bez DPH)
UNDERCOVER 2-POSCHODOVÝ 3D PERAČNÍK FROZEN 10.52 s DPH (8.77 bez DPH)
TYČINKOVÉ LEPIDLO MUNGYO 8 G 0.50 s DPH (0.42 bez DPH)
TYČINKOVÉ LEPIDLO MUNGYO 40 G 1.68 s DPH (1.40 bez DPH)
TYČINKOVÉ LEPIDLO MUNGYO 20 G 1.13 s DPH (0.94 bez DPH)
TYČINKOVÉ LEPIDLO MUNGYO 15 G 0.84 s DPH (0.70 bez DPH)
NÁHRADNÝ HROT SCHNEIDER PRE PAINT MARKER MAXX 270 0.54 s DPH (0.45 bez DPH)
Úvod / Projekt

Projekt

Projekt

UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Názov projektu: UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 312031T481
Miesto realizácie projektu: Barčianska 66, Košice
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť

Špecifický cieľ: 

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu: 

Poskytnúť 11 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu: 09/2019 – 03/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

Hlavná aktivita projektu:

Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.resko.sk


UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.