Kancelárske potreby, papier, drogéria a hygienické potrieby.

Nové produkty

Diár Denný A4 JUMBO 2022 – SG 13.88 s DPH (11.57 bez DPH)
Diár MINI DUO 2022 – modrý 6.55 s DPH (5.46 bez DPH)
Diár MINI DUO 2022 – čierny 6.55 s DPH (5.46 bez DPH)
Diár Mini A6 2022 – NEAPOL bordový 5.22 s DPH (4.35 bez DPH)
Diár Mini A6 2022 – NEAPOL čierny 5.22 s DPH (4.35 bez DPH)
Diár Mini A6 2022 – NEAPOL modrý 5.22 s DPH (4.35 bez DPH)
Diár Denný A5 2022 – NEAPOL bordový 9.77 s DPH (8.14 bez DPH)
Diár Denný A5 2022 – NEAPOL čierny 9.77 s DPH (8.14 bez DPH)
Diár Denný A5 2022 – NEAPOL modrý 9.77 s DPH (8.14 bez DPH)
Diár Manager A4 2022 – NEAPOL bordový 12.10 s DPH (10.08 bez DPH)
Úvod / Projekt

Projekt

Projekt

UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Názov projektu: UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 312031T481
Miesto realizácie projektu: Barčianska 66, Košice
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť

Špecifický cieľ: 

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu: 

Poskytnúť 11 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu: 09/2019 – 03/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

Hlavná aktivita projektu:

Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.resko.sk


UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.