Kancelárske potreby, papier, drogéria a hygienické potrieby.

Nové produkty

Temperové farby, 6 farieb / 12 ml 2.04 s DPH (1.70 bez DPH)
Temperové farby v kelímku, 6 farieb / 25ml 2.93 s DPH (2.44 bez DPH)
Temperové farby, 12 farieb / 12 ml 3.24 s DPH (2.70 bez DPH)
Temperové farby v kelímku 12 farieb / 25ml 5.32 s DPH (4.43 bez DPH)
Paletka maliarska – drevenná malá 5.64 s DPH (4.70 bez DPH)
Temperové farby ICO 12ml /12farieb 5.88 s DPH (4.90 bez DPH)
Kniha príchodov a odchodov – A4 – 30 listov 1.25 s DPH (1.04 bez DPH)
Úvod / Projekt

Projekt

Projekt

UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Názov projektu: UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 312031T481
Miesto realizácie projektu: Barčianska 66, Košice
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť

Špecifický cieľ: 

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu: 

Poskytnúť 11 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu: 09/2019 – 03/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

Hlavná aktivita projektu:

Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.resko.sk


UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.