Kancelárske potreby, papier, drogéria a hygienické potrieby.

Nové produkty

Stolové strúhadlo ICO 305 8.69 s DPH (7.24 bez DPH)
Stolové strúhadlo BDA 8.40 s DPH (7.00 bez DPH)
Strúhadlo FABER-CASTELLGripp 2001 3.36 s DPH (2.80 bez DPH)
Plastové strúhadlo so zásobníkom na 2 ceruzky 0.50 s DPH (0.42 bez DPH)
Strúhadlo kovové DUO 1.01 s DPH (0.84 bez DPH)
Plastové strúhadlo malé 0.07 s DPH (0.06 bez DPH)
Strúhadlo kovové malé 0.19 s DPH (0.16 bez DPH)
Strúhadlo KEYROAD Metal Duo kovové 0.54 s DPH (0.45 bez DPH)
Strúhadlo KEYROAD Metal kovové 0.37 s DPH (0.31 bez DPH)
Xerografický papier Color Copy A4 250 g 9.90 s DPH (8.25 bez DPH)
Úvod / Projekt

Projekt

Projekt

UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Názov projektu: UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 312031T481
Miesto realizácie projektu: Barčianska 66, Košice
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť

Špecifický cieľ: 

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu: 

Poskytnúť 11 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu: 09/2019 – 03/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

Hlavná aktivita projektu:

Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.resko.sk


UoZ v spoločnosti RESKO PLUS s.r.o.